Cart รายการสินค้า (0)

ดินดีปลูกอะไรก็งาม

ดินดีปลูกอะไรก็งาม

ดินที่มีปัญหาทางด้านการเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสม หรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูก ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้ ส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ดินเค็ม.. ดินเปรี้ยวจัด.. ดินทรายจัด.. ดินอินทรีย์.. ดินปนกรวด.. และดินตื้น.. นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้ว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง หากว่าจะใช้ดินเหล่านี้ในการปลูกพืชแล้ว จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อแก้ไขสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืชตามวิธีการปกติเสียก่อน

ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี กำลังมี หรือได้เคยมีกรดกำมะถันซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยู่ในหน้าตัดของดิน และปริมาณของกรดกำมะถันที่เกิดขึ้นนั้นมีมากพอที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของพืชในบริเวณนั้น

การเกิดดินเปรี้ยวจัด..เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการกำเนิดของดินซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกอนน้ำทะเลหรือตะกอนน้ำกร่อย ทำให้เกิดการสะสมสารประกอบกำมะถันขึ้นในดิน ซึ่งเมื่อดินแห้งสารประกอบกำมะถันเหล่านี้จะแปรสภาพทำให้เกิดกรดกำมะถันขึ้นในดิน ทำให้ดินเป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือพีเอช (pH) ต่ำกว่า 4.0 และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ (jarosite) ในชั้นดินล่าง

ปัญหาที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัด
การที่ดินมีความเป็นกรดสูงเกินไปทำให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส นอกจากนี้สภาพที่เป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอะลูมินัมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก

ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย

ปัญหาของดินเค็ม
ปลูกพืชไม่ได้ผลหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำ เนื่องจากมีปริมาณเกลือที่ละลายได้ในน้ำมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช พืชเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่เป็นส่วนประกอบของเกลือที่ละลายออกมา

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะลดลงหรือหมดไปโดยใช้สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย 1 ไร่ 1-2 กระสอบ ใส่ลงในพื้นที่ๆ มีปัญหา ระยะการใส่สารปรับปรุงดิน ตราไม้งามเกษตรไทย ปีละ 2 ครั้ง สำหรับพืชยืนต้น และทุกครั้งช่วงไถดินสำหรับพืชล้มลุก

1. สารปรับปรุงดินกระสอบ 50 กิโล 
ราคา 480 บาท

2. สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน 1 ขวด (1,000 ซีซี) อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้ 50-80 ไร่
ราคา 680 บาท

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลดหนี้เกษตรกรไทย

สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อได้ที่
บริษัท ไทย เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด 
1/92 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองเเขม จ.กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทร (088) 405-9979, (081) 883-2429

หากว่าจะใช้ดินเหล่านี้ในการปลูกพืชแล้ว จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อแก้ไขสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกพืชตามวิธีการปกติเสียก่อน

ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี กำลังมี หรือได้เคยมีกรดกำมะถันซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยู่ในหน้าตัดของดิน และปริมาณของกรดกำมะถันที่เกิดขึ้นนั้นมีมากพอที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของพืชในบริเวณนั้น

การเกิดดินเปรี้ยวจัด..เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการกำเนิดของดินซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกอนน้ำทะเลหรือตะกอนน้ำกร่อย ทำให้เกิดการสะสมสารประกอบกำมะถันขึ้นในดิน ซึ่งเมื่อดินแห้งสารประกอบกำมะถันเหล่านี้จะแปรสภาพทำให้เกิดกรดกำมะถันขึ้นในดิน ทำให้ดินเป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือพีเอช (pH) ต่ำกว่า 4.0 และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ (jarosite) ในชั้นดินล่าง

ปัญหาที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัด
การที่ดินมีความเป็นกรดสูงเกินไปทำให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส นอกจากนี้สภาพที่เป็นกรดสูงยังทำให้ธาตุเหล็กและอะลูมินัมละลายออกมาอยู่ในดินมากจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก

ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย

ปัญหาของดินเค็ม
ปลูกพืชไม่ได้ผลหรือผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ำ เนื่องจากมีปริมาณเกลือที่ละลายได้ในน้ำมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช พืชเกิดอาการขาดน้ำและได้รับพิษจากธาตุที่เป็นส่วนประกอบของเกลือที่ละลายออกมา

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะลดลงหรือหมดไปโดยใช้สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย 1 ไร่ 1-2 กระสอบ ใส่ลงในพื้นที่ๆ มีปัญหา ระยะการใส่สารปรับปรุงดิน ตราไม้งามเกษตรไทย ปีละ 2 ครั้ง สำหรับพืชยืนต้น และทุกครั้งช่วงไถดินสำหรับพืชล้มลุก

1. สารปรับปรุงดินกระสอบ 50 กิโล 
ราคา 480 บาท

2. สารสกัดอินทรีย์น้ำ สูตร ซุปเปอร์อะมิโนโปรตีน 1 ขวด (1,000 ซีซี) อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้ 50-80 ไร่
ราคา 680 บาท

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลดหนี้เกษตรกรไทย

สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อได้ที่
บริษัท ไทย เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด 
1/92 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองเเขม จ.กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทร (088) 405-9979, (081) 883-2429

view