Cart รายการสินค้า (0)

ดินที่มีชีวิตปลูกอะไรก็งาม เรื่องจริงที่คุณควรรู้ !!!

ดินที่มีชีวิตปลูกอะไรก็งาม เรื่องจริงที่คุณควรรู้ !!!

คุณสมบัติของสารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย 
สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มาก ซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัว (Swell Ability) สูง 5-20 เท่า 
ของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดพองตัวบวมเมื่ออุ้มน้ำไว้มากๆ คล้ายกาว จึงจัดเป็นตัวเคลือบปุ๋ย ที่ยึดเกาะเม็ดปุ๋ย (Blender) ที่ดีที่สุด 
สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย นี้สามารถเกิดการแลกประจุไอออนกับเชื้อโรคและดูดซับกลิ่นได้ดีเมื่อเปียกน้ำจะดูดซับสารที่มีประจุบวกได้ดีจำพวกเชื้อ 
โรคต่างๆ ไว้ ทำให้สามารถช่วยป้องกันอาการของโรคเน่าในพืชและดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรคเชื้อรา โรครากเน่า ฯลฯ มีเกษตรกรหลายรายนำสารปรับ 
ปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย ไปช่วยดูดซับกลิ่นของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์ได้ผลดีชัดเจน 
สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย จัดเป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่แปรเปลื่ยนเบื้องต้นไปเป็นเนื้อดิน ถูกแช่ในน้ำมาเป็นเวลา 200 ล้านปีอยู่ในกลุ่มแร่ (Smectite) 
หรือ (Montmorillonite) เป็นองค์ประกอบหลัก มีส่วนประกอบรองลงมาคือ ซิลิคอน อลูมิน่า เหล็ก แคลเซียมควอร์ท แมกนีเซียม ฯลฯ อีกกว่า 18 ชนิด
สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย มีธาตุซิลิคอน โครงสร้างเนื้อดินเป็นผลึกตาข่ายมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆ ค่า PH = 5 จากธรรมชาติได้มาจากการแตก 
ตัวของสารประกอบที่เรียกว่ากรดซิลิคอน Silicic Acid ซึ่งแปลว่า ซิลิเคลที่อมน้ำสูง สามารถละลายน้ำได้ง่ายและมีปฎิกริยาเร็วกว่าหินถึง 3 เท่า แม้ว่าชนิดหินจะ 
ถูกบดละเอียดกว่า 300 เมซ ก็ไม่สามารถจะแตกตัวปล่อยธาตุอาหารได้รวดเร็วเท่า สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทยประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กละเอียดมาก 
ทำให้ประจุของซิลิเคลที่ปะปนอยู่ เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกตัวสามารถให้ธาตุซิลิคอนกระจายตัว เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารซิลิคอนไปใช้ได้ทันที เพื่อทำ 
ให้พืชมีความแข็งแรงเสมือนพืชติดเกราะเหล็ก มีความต้านทานต่อโรคและแมลง หนอน เพลี้ย ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตให้ได้ 
มากขึ้นอย่างดีเยี่ยม 
กลไกการทำงานของ สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย 
เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะธาตุซิลิคอน เมื่อพืชดูดซึมธาตุซิลิคอนผ่านทางรากแล้วก็กระจายตัว ไปทั่วทั้งลำต้นและใบทั่วทุกผนังเซลล์ผิวและลำ 
ต้นและใบขึ้นไปพร้อมน้ำและธาตุอาหารต่างๆ ต่อมาน้ำจะระเหยออกทางผิว แต่ธาตุซิลิคอนไม่ระเหยจึงสะสมอยู่ที่ผิวมากขึ้นกลายเป็นผลึก 
ควอร์ท โอปอล หรือ เปลื่ยนเป็นซิลิเกตเคลือบที่ใบพืชที่มีธาตุซิลิคอนเคลือบอยู่จะมันเงาและมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อโรคและแมลง 
สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย ช่วยปลดปล่อยปุ๋ยให้ละลายช้าๆ (SLOW RELEASE) 
โดยปกติพืชจะใช้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดินได้ไม่เกิน 50% ส่วนที่เหลือจะระเหยหรือถูกชะล้างไป นอกจากนี้สภาพดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม จะขัด 
ขวางไม่ให้พืชดูดซับปุ๋ยจากดินไปใช้ได้ สารปรับปรุงดิน ตรา ไม้งามเกษตรไทย มีค่าแลกประจุ (CEC) สูงซึ่งจะช่วยจับปุ๋ยไว้ไม่ให้ระเหย ช่วยปลดปล่อยปุ๋ยให้ละ 
ลายช้า Slow Release ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยและช่วยประหยัดปุ๋ยเคมี
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด
02-002-3076, 081-883-2429
www.maingamkasetthai.com

view